EN
همه دسته بندی ها

خرید فلزات و مواد معدنی

تو اینجایی : صفحه اصلی>چه کار می کنیم>خرید فلزات و مواد معدنی

1
مس
مس 2
1
مس
مس 2

بازیافت مواد برای مس


درخواست
توضیحات:

دسته ، نام و کد مواد اولیه

Cدسته

NAME

Cقصیده

سیم مسی

سیم مسی روشن

RCu-1A

# 1 سیم مسی

RCu-1B

#2 سیم مسی

RCu-1C

مس Pروسیed Material

شماره 1 مواد مس

RCu-2A

شماره 2 مواد مس

RCu-2B

شماره 3 مواد مس

RCu-2C

مس تکه کردن

#1 مس تکه کردن

RCu-3A

#2 مس تکه کردن

RCu-3B

#3 مس تکه کردن

RCu-3C

مس خرد شده

مس خرد شده

RCu-4

مس اندود شده

مس اندود شده

RCu-5

 

مشخصات

مواد بازیافتی مس که خریداری می کنیم:


ناخالصی ، آب ، محتوای مواد فلزی و برنجی

 

Cدسته

NAME

Cقصیده

ناخالصی *

اب ٪

فلز ٪

فلز مس ٪

سیم مسی

سیم مسی روشن

RCu-1A

= <0.3

--

>= 99.7

>= 99.7

# 1 سیم مسی

RCu-1B

= <0.5

--

>= 99.5

>= 99.0

#2 سیم مسی**

RCu-1C

= <1.0

= <0.3

>= 98.7

>= 97.0

مس Pروسیed Material

شماره 1 مواد مس

RCu-2A

= <0.5

--

>= 99.5

>= 99.2

شماره 2 مواد مس

RCu-2B

= <0.8

--

>= 99.2

>= 98.7

شماره 3 ماده مس **

RCu-2C

= <1.0

= <0.3

>= 98.7

>= 97.0

مس تکه کردن

#1 مس تکه کردن

RCu-3A

= <0.3

--

>= 99.7

>= 99.7

#2 مس تکه کردن

RCu-3B

= <0.8

--

>= 99.2

>= 99.0

#3 مس تکه کردن**

RCu-3C

= <1.0

= <0.3

>= 98.7

>= 98.0

مس خرد شده

مس خرد شده

RCu-4

= <1.0

= <0.3

>= 98.7

>= 98.0

مس اندود شده

مس اندود شده

RCu-5

= <0.5

--

>= 99.5

>= 99.0

*پودرها (گرد و غبار ، لجن ، نمک های بلوری ، اکسیدهای فلزی ، انتهای گازدار و غیره) با اندازه ذرات بیش از 2 میلی متر نباید کمتر از 0.1٪ باشد.

**کیفیت ماده اولیه حاوی پوشش بیش از 5٪ کیفیت کلی ماده اولیه نیست.

 

 

ترکیبات و میزان بازیابی فلز مواد

 

Cدسته

نام

رمز

Cاپپر Cایستاده %

فلز Rدوچرخه سواری

نرخ ٪

سیم مسی

سیم مسی روشن

RCu-1A

>= 99.9

>= 98.0

# 1 سیم مسی

RCu-1B

>= 99.0

>= 97.0

#2 سیم مسی

RCu-1C

>= 99.0

>= 94.0

مس Pروسیed Material

شماره 1 مواد مس

RCu-2A

>= 99.9

>= 97.0

شماره 2 مواد مس

RCu-2B

>= 99.0

>= 94.0

شماره 3 مواد مس

RCu-2C

>= 96,0

>= 92.0

خرد کردن مس

#1 مس تکه کردن

RCu-3A

>= 99.9

>= 99.0

#2 مس تکه کردن

RCu-3B

>= 99.0

>= 97.0

#3 مس تکه کردن

RCu-3C

>= 94.0

>= 95.0

مس خرد شده

مس خرد شده

RCu-4

>= 97.0

>= 94.0

مس اندود شده

مس اندود شده

RCu-5

>= 97.0

>= 98.0


اگر می توانید کالاهایی از این دست یا مشابه آن را تهیه کنید ، با ما تماس بگیرید ، ما بهترین شرایط را برای همکاری ارائه خواهیم داد.

تماس با ما